Komisije in odbori

Stalna delovna telesa

a) Odbori

 1. Odbor za proračun in finance
  Predsednik: Horvat Milan
  Člana:  Luthar Karel
  Kerčmar Ernest
 1. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Predsednik: Kuhar Štefan
  Člana:  Kučan Silvester
  Kardoš Vlado
 1. Odbor za šolstvo, vzgojo, izobraževanje in kulturo
  Predsednik: Svetec Drago
  Člana:  Škerlak Drago
  Kozar Anton
 1. Odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo
  Predsednik:   Luthar Karel
  Člana:  Balek Jože
  Habjanič Stanislav
 1. Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo
  Predsednik: Kerčmar Ernest
  Člana:    Lepoša Stanko
  Škerlak Drago
 1. Odbor za šport in rekreacijo
  Predsednik:   Škerlak Drago
  Člana:  Lepoša Stanko
  Habjanič Stanislav
 1. Odbor za zdravstvo, socialno varstvo ter dom in družino
  Predsednik:   Balek Jože
  Člana:  Svetec Drago
  Kučan Silvester
 1. Odbor za varstvo okolja
  Predsednik: Škerlak Drago
  Člana: Vukanič Zlatko
  Kerčmar Ernest
 1. Odbor za zaščito in reševanje
  Predsednik: Kardoš Vlado
  Člana:  Luthar Karel
  Kozar Anton
 1. Nadzorni odbor

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

  Pravilnik o delu nadzornega odbora.

  Člani:  Perš Simon, Gornji Petrovci 91
  Zrinski Majda, Lucova 46
  Žiško Štefan, Adrijanci 8

b) Komisije

 1. Komisija za statutarna in pravna vprašanja
  Predsednik:   Horvat Milan
  Člana:   Balek Jože
  Kuhar Štefan
 1. Komisija za nagrade in priznanja
  Predsednik: Vukanič Zlatko
  Člana:   Lepoša Stanko
  Svetec Drago
 1. Komisija za mednarodne odnose
  Predsednik: Balek Jože
  Člana:    Kerčmar Ernest
  Kardoš Vlado

c) Sveti

 1. Svet za varstvo in preventivo v cestnem prometu
  Predsednik: Lepoša Stanko
  Člana:    Kuhar Štefan
  Habjanič Stanislav
  Zunanji član: Trplan Viljem, Šulinci 53
 1.  Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
  Predsednik: Kučan Silvester
  Člana:  Škerlak Drago
  Svetec Drago

Občasna delovna telesa

Uredniški odbor za izdajanje občinskega glasila »Novine«

 • Šlihthuber Franc (odgovorni urednik), Stanjevci 96
 • Kerčmar Sonja, Gornji Petrovci 93
 • Vukanič Marjana, Kukeč 15
 • Ružič Aleksander, Gornji Petrovci 20 b
 • Andrejek Brigita, Martinje 34
 • Svetec Lilijana, Gornji Petrovci 40 k
 • Šnepf Sandra, Košarovci 26

Lektorica: Đekovski  Bernarda, Križevci 156 a

Odbor za pripravo in izvedbo občinske proslave ter za urejanje celostne podobe Občine Gornji Petrovci

 • Predstavnik kulturnih organov občine: Svetec Drago – predsednik,
 • Predstavnik športnih organizacij občine: Habjanič Stanislav – član,
 • Predstavnik komisije za nagrade in priznanja občine: Vukanič Zlatko – član.

Odbor Moja dežela – lepa in gostoljubna

 • Predsednik: Lepoša Stanko
 • Člani:  Kardoš Vlado
 • Kučan Silvester
 • Svetec Liljana, Ženavlje 23
 • Habjanič Marta, Peskovci 6
 • Sreš Cvetka, Kukeč 4

Odbor za pripravo in izvedbo prostorskega načrta Občine Gornji Petrovci sestavljajo:

 • Predsednik: Kuhar Štefan
 • Člani:  Svetec Drago
 • Vukanič Zlatko
 • Škerlak Drago
 • Horvat Milan

Nadzorni svet Javnega komunalnega in gostinskega podjetja Pindža d.o.o.

 • Člani:  Luthar Karel
 • Horvat Milan
 • Kozar Anton

Svet zavoda OŠ Gornji Petrovci

 • Člani:    Svetec Drago
 • Kuhar Štefan
 • Lepoša Stanko

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

 • Predsednik: Balek Jože
 • Člana: Horvat Milan
 • Luthar Karel