Razpisi

Javni razpisi
4. Javni poziv za oddajo vlog za podelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke
Datum objave: 21. 3. 2018 9:00
Rok: 30. 4. 2018 16:00
Šifra:

Na osnovi Uredbe o Krajinskem parku Goričko (Ur.l. RS t. 101/2003) in Sklepa Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda KP Goričko (Ur. l. RS št. 3/2004) ter Odločbe UIL o registraciji znamke št. 31207-69/2010-7 z dne 18. 11. 2010, Javni zavod Krajinski park Goričko kot lastnik/prijavitelj in nosilec kolektivne blagovne znamke

o b j a v l j a

po določilih 7. Člena Pravilnika o kolektivni blagovni znamki 'Krajinski park Goričko' (objavljenem v Ur. listu. RS št. 01/2011 in 46/2012 in na spletni strani zavoda) in pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke 'Krajinski park Goričko' (okrajšava: KBZ KPG)

4. J A V N I P O Z I V

vsem zainteresiranim vlagateljem - pridelovalcem, proizvajalcem oz. ponudnikom - upravičencem z območja naselij občin Krajinskega parka Goričko, za pripravo in oddajo vlog - zahtevkov za podelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke in vpis v register uporabnikov kolektivne blagovne znamke 'Krajinski park Goričko'.

1. NAMEN UPORABE

Namen uporabe kolektivne blagovne znamke 'Krajinski park Goričko' je povezovanje pridelovalcev, proizvajalcev in ponudnikov ter označevanje izdelkov in proizvodov ter storitev (dobrin) z območja Krajinskega parka Goričko, njihovo geografsko poreklo ter dosežena kakovost.

Po Odločbi UIL je kolektivna znamka 'Krajinski park Goričko', vpisana v register znamk pod zaporedno številko 31207-69/2010-7 in traja deset let od datuma vložitve prijave, do 15. 1. 2020.

2. UPRAVIČENI VLAGATELJI

Upravičenci za podelitev pravice do uporabe KBZ KPG so pridelovalci, proizvajalci ali ponudniki produktov oz. dobrin z registrirano dejavnostjo in stalnim bivališčem na območju naselij občin KP Goričko in znotraj ožjega vplivnega območja parka (kar vključuje vasi Dobrovnik, Strehovci, Filovci, Bogojina, Moravske Toplice-Zgornji Moravci, Sebeborci, Puconci, Gorica, Brezovci, Lemerje, Zenkovci, Beznovci in Topolovci).

3. POGOJI PODELJEVANJA

Pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke podeljuje Javni zavod Krajinski park Goričko upravičencem iz. 3. člena Pravilnika za pripravo in ponudbo prehranskih pridelkov in proizvodov, izdelkov domače in umetnostne obrti, gostinsko - turističnih storitev, ponudbo nastanitev in bivanja, storitev vodenja in interpretacije narave ter drugih vsebin na območju KP Goričko.

Pravica do uporabe KBZ KPG je za upravičence brezplačna in traja, dokler le-ti izpolnjujejo veljavne pogoje Pravilnika. Upravičenci, ki jim je podeljena pravica do uporabe KBZ KPG, se vpišejo na podlagi ustreznega obrazca v register uporabnikov kolektivne blagovne znamke, ki ga vodi javni zavod.

4. SPLOŠNI POGOJI ZA DODELITEV PRAVICE

Ocenjevani proizvodi oz. storitve morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- morajo biti primerne dosežene kakovosti,
- poreklo sestavin oz. izdelka mora biti iz območja Krajinskega parka Goričko, razen za izdelke, za katere to ni bistven pogoj,
- morajo izpolnjevati zakonsko določene predpise in standarde,
- proizvodi morajo biti pridelani oz. proizvedeni na naravi in ljudem prijazen način.

Upravičencem, ki po mnenju 5 članskih strokovnih komisij in strokovnega sveta izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne 'Krajinski park Goričko', Svet Javnega zavoda le-to podeli.

5. OZNAČEVANJE KOLEKTIVNE BLAGOVNE ZNAMKE

Označevanje proizvodov in vsebin:

- na vsaki etiketi, embalaži oz. certifikatu mora biti na vidnem mestu postavljen logotip oz. znak KBZ KPG
- za proizvode, kjer je to možno izdelati, naj bo oznaka KBZ KPG tudi na samem izdelku
- prodajno mesto, kjer se prodaja blago ali izvaja storitev pod kolektivno blagovno znamko KPG, mora biti označeno z znakom KBZ KPG.

Znak za označitev kolektivne blagovne znamke 'Krajinski park Goričko' je dvovrstični barvni logotip Krajinski park Goričko na beli podlagi z določenim poljem nedotakljivosti. Znak za označitev je objavljen kot priloga Pravilnika v Uradnem listu RS št. 01/2011 in 46/2012. Minimalna velikost in barvna skala logotipa sta določeni v skladu z navodili JZ KPG.

6. ROK ZA ODDAJO VLOG PO 4. JAVNEM POZIVU

Rok za oddajo vlog-zahtevkov po tem javnem pozivu je do vključno 30. aprila 2018.

Vloga mora biti pravilno izpolnjena in izpolnjevati pogoje javnega poziva. Priložena ji morajo biti vsa zahtevana dokazila oz. priloge. Pisne vloge morajo vlagatelji poslati na naslov Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, ali osebno oddati v tajništvo zavoda.

Nepravočasne in nepravilno izpolnjene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene vlagatelju.


7. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE

Vsa razpisna dokumentacija (Vloga/Obrazec 2018, Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke 'Krajinski park Goričko') je vlagateljem na voljo v času trajanja javnega poziva na spletni strani zavoda www.park-goricko.org in na sedežu Javnega zavoda KP Goričko, Grad 191, 9264 Grad ter v priponkah na dnu strani.

Informacije: Javni zavod Krajinski park Goričko

T: ++386 2 551 88 60
F: ++386 2 551 88 63
e-pošta: park.goricko@siol.net;

Koordinacija projekta KBZ KPG in javnega poziva:

Janko Halb, univ. dipl. oec.,
T: 041 395 975
F: 02 551 88 63
e-pošta: janko.halb@goricko.info


Marina Horvat, dipl. ing. kem. tehn.
T: 051 611 254
F: 02 551 88 63
e-pošta: marina.horvat@goicko.info


Grad, 28. 2. 2018


Stanislava Dešnik,
direktorica

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gornji Petrovci za leto 2018
Datum objave: 28. 2. 2018 9:00
Rok: 3. 4. 2018 14:00
Šifra: 610-0001/2018-2

1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31 d, 9203 Petrovci

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
- za redno glasbeno (pevsko, instrumentalno), plesno, folklorno, gledališko, lutkovno, literarno, recitatorsko, likovno, fotografsko, video in drugo vizuelno umetnost, ki se izvaja v okviru rednih programov kulturnih društev;
- za kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih in tekmovanjih;
- za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture;
- za sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe prireditve, za pripravo in uporabo prostora, za tehnično izvedbo, obveščanje in organizacijo prireditve, ki ohranja kulturno dediščino;
- za opremo kulturnih društev, ki je potrebna za njihovo osnovno delovanje ( noša, inštrumenti, rekviziti… );
- kulturno dejavnost vzgojno-varstvenih, osnovnošolskih zavodov, ki presegajo šolske vzgojno-izobraževalne programe.

3. Višina sredstev razpisa: 4.000,00 EUR

4. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji upravičenci:

- društva in zveze, registrirane za izvajanje programov na področju kulture oziroma imajo v statutu določeno, da je njihova dejavnost tudi opravljanje nalog s področja kulture in ohranjanje kulturne dediščine, šole, VVZ.
- neprofitne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo in uveljavljeni umetniki z referencami.


5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci:

1. da imajo sedež v Občini Gornji Petrovci,
2. da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto in da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ali pa delujejo kot kulturne skupine pod istimi pogoji kot registrirana društva,
3. da se s svojim programom redno predstavljajo v domači občini oziroma, da so v preteklem letu vsaj dva krat izvedli projekt ali prireditev v Občini,
4. da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
5. da so sodelovali na občinskih in področnih srečanjih ljubiteljskih skupin,
6. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
7. da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
8. da imajo poravnane vse davke in druge zakonske in poslovne obveznosti,
9. redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
10. da brezplačno sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira Občina Gornji Petrovci,
11. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

6. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija:

Vloge morajo biti podane na ustreznih razpisnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani vlagatelji lahko vsak delovni dan dvignejo v tajništvu Občine Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31 d, 9203 Petrovci ali na spletni strani Občine Gornji Petrovci: wwwgornji-petrovci.si.
Informacije in dodatna pojasnila za sodelovanje na razpisu dobijo zainteresirani vlagatelji na Občini Gornji Petrovci, kontaktna oseba: Sonja Kerčmar, tel. 02/ 556 90 07, vsak delovni dan v času uradnih ur.


7. Rok in način prijave:

Pisne vloge na originalnih obrazcih se morajo poslati najpozneje do vključno 03.04.2018 na naslov Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31 d, 9203 Petrovci, v zaprti kuverti s pripisom 'Javni razpis KULTURA 2018 - ne odpiraj'.
Šteje se, da je bila vloga dostavljena pravočasno, če je bila oddana najpozneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali neposredno v tajništvu Občine Gornji Petrovci.
Na kuverti vloge mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, ki bodo prispele po roku za oddajo vlog, se ne bodo odpirale in bodo kot zavržene vrnjene vlagatelju.

8. Obravnava vlog:

Pravočasno prispele in popolne vloge bodo vrednotene na osnovi meril in kriterijev za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti, ki so določeni v občinskem Pravilniku o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov, ki jih financira občina Gornji Petrovci. Odpiranje prejetih vlog opravi strokovna komisija v roku 14 dni po zaprtju javnega razpisa. O odpiranju vlog vodi strokovna komisija zapisnik. Na podlagi ugotovitev iz zapisnika pristojni javni uslužbenec občinske uprave vlagatelje, katerih vloge formalno niso popolne, pozove k dopolnitvi in jim določi rok za dopolnitev vloge. Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.
Komisija najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog pripravi predlog razdelitve namenskih sredstev, na podlagi katerega pristojni javni uslužbenec občinske uprave izda sklep o višini odobrenih sredstev posameznemu upravičencu.

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornji Petrovci v letu 2018
Datum objave: 28. 2. 2018 9:00
Rok: 3. 4. 2018 14:00
Šifra: 329-0001/2018-2

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti turističnih društev na področju turizma v Občini Gornji Petrovci, ki jih bo društvo izvajalo v tekočem letu z naslednjimi vsebinami:
- izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev Občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma, v tujini, ipd.,
- izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura, ipd.,
- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, ohranjanja starih šeg in običajev, urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.,
- organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
- aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
- izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društva: seminarji, predavanja, delavnice, ekskurzije ipd.,
- oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.
Sredstva niso namenjena za investicije v prostore, temveč zgolj za aktivnosti in dejavnost društev ter programe izvedene v tekočem letu.
Programi morajo biti vsebinsko in časovno opredeljeni, z izdelano finančno konstrukcijo ter poročilom.
2. POGOJI ZA SODELOVANJE IN PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
Na razpis se lahko prijavijo turistična društva oziroma društva, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da so registrirana po Zakonu o društvih,
- da imajo sedež na območju občine Gornji Petrovci,
- da je njihova osnovna dejavnost turizem,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
- da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,


- da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
- da delujejo najmanj eno leto,
- da izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Gornji Petrovci.
3. VIŠINA ZAGOTOVLJENIH PRORAČUNSLKIH SREDSTEV:
Višina sredstev za sofinanciranje aktivnosti društev na področju turizma je 4.000,00 EUR.
Če sredstva za sofinanciranje projektov društev ne bodo porabljena, se bodo razdelila med prijavljena društva, glede na število prostovoljnih sodelovanj na občinskih prireditvah.
4. KRITERIJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA:
Komisija pri izboru programov in projektov za višino sofinanciranja določi na podlagi izpolnjevanja meril in kriterijev ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov po Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 22 z dne, 31.03.2014).
5. VSEBINA VLOGE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Vloge morajo biti podane na ustreznih razpisnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani vlagatelji lahko vsak delovni dan dvignejo v tajništvu Občine Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31 d, 9203 Petrovci ali na spletni strani Občine Gornji Petrovci: wwwgornji-petrovci.si.
Informacije in dodatna pojasnila za sodelovanje na razpisu dobijo zainteresirani vlagatelji na Občini Gornji Petrovci, kontaktna oseba: Sonja Kerčmar, tel. 02/ 556 90 07, vsak delovni dan v času uradnih ur.
6. ROK IN NAČIN PRIJAVE:
Pisne vloge na originalnih obrazcih se morajo poslati najpozneje do vključno 03.04.2018 na naslov Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31 d, 9203 Petrovci, v zaprti kuverti s pripisom 'Javni razpis za programe v turizmu 2018 - ne odpiraj'.
Šteje se, da je bila vloga dostavljena pravočasno, če je bila oddana najpozneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali neposredno v tajništvu Občine Gornji Petrovci.
Na kuverti vloge mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, ki bodo prispele po roku za oddajo vlog, se ne bodo odpirale in bodo kot zavržene vrnjene vlagatelju.
7. OBRAVNAVA VLOG
Pravočasno prispele in popolne vloge bodo vrednotene na osnovi meril in kriterijev za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma, ki so določeni v občinskem Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 22 z dne, 31.03.2014 ), ki jih financira občina Gornji Petrovci. Odpiranje prejetih vlog opravi strokovna komisija v roku 14 dni po zaprtju javnega razpisa. O odpiranju vlog vodi strokovna komisija zapisnik. Na podlagi ugotovitev iz zapisnika pristojni javni uslužbenec občinske uprave vlagatelje, katerih vloge formalno niso popolne, pozove k dopolnitvi in jim določi rok za dopolnitev vloge. Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.


Komisija najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog pripravi predlog razdelitve namenskih sredstev, na podlagi katerega pristojni javni uslužbenec občinske uprave izda sklep o višini odobrenih sredstev posameznemu upravičencu.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka, lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sofinanciranja, se uredijo s pogodbo.
8. NENAMENSKA PORABA SREDSTEV
Če društvo dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je društvo za katerikoli namen pridobitve sredstev navajalo neresnične podatke, Občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Društvo, ki krši navedena določila, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu Občine.

 

Potekli razpisi