Komisije in odbori

Stalna delovna telesa

a) Odbori

 1. Odbor za proračun in finance
 1. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 1. Odbor za šolstvo, vzgojo, izobraževanje in kulturo
 1. Odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo
 1. Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo
 1. Odbor za šport in rekreacijo
 1. Odbor za zdravstvo, socialno varstvo ter dom in družino
 1. Odbor za varstvo okolja
 1. Odbor za zaščito in reševanje
 1. Nadzorni odbor

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

  Pravilnik o delu nadzornega odbora.

   

b) Komisije

 1. Komisija za statutarna in pravna vprašanja
 1. Komisija za nagrade in priznanja
 1. Komisija za mednarodne odnose

c) Sveti

 1. Svet za varstvo in preventivo v cestnem prometu
 1.  Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin

Občasna delovna telesa

Uredniški odbor za izdajanje občinskega glasila »Novine«

Lektorica: Đekovski  Bernarda, Križevci 156 a

Odbor za pripravo in izvedbo občinske proslave ter za urejanje celostne podobe Občine Gornji Petrovci

Odbor Moja dežela – lepa in gostoljubna

Odbor za pripravo in izvedbo prostorskega načrta Občine Gornji Petrovci sestavljajo:

Nadzorni svet Javnega komunalnega in gostinskega podjetja Pindža d.o.o.

Svet zavoda OŠ Gornji Petrovci

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: