Skrito Goričko: po neodkritih poteh Goričkega

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

V letu 2021 smo bili v partnerskem konzorciju uspešni na javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Goričko 2020« in smo prejeli odobrena finančna sredstva za izvedbo projektih aktivnosti v okviru projekta z naslovom Skrito Goričko: po neodkritih poteh Goričkega.

Vodilni partner projekta je Občina Gornji Petrovci, kot projektni partnerji pa sodelujejo še: Občina Šalovci, Občina Hodoš, Evitel d.o.o, družba za trgovino, turizem in storitve d.o.o., PE Goričke iže, Prekmurska gruda – društvo interesentov dopolnilne dejavnosti na kmetijah in Center za zdravje in razvoj Murska Sobota.  Projektne aktivnosti se bodo izvajale v obdobju od avgusta 2021 do konca septembra 2023.

Namen operacije je povezovanje potencialov območja in zmanjšanje goričkega razkoraka, vendar ne v želji po pritegnitvi masovnih turistov. Ker je narava osnovni gradnik turizma na Goričkem, je potrebno ljudi izobraziti, da živijo z naravo in ne od narave. To je osnova, na kateri gradimo svojo operacijo, ki je namenjena manjšim skupinam. Le te skupine želimo izobraziti o unikatnosti Goričkega, da česen, ki je pridelan s trudom rok in motiko domačina sicer ne more konkurirati množično proizvedenemu v Aziji, a je zaradi tega boljši v vseh pogledih in ne povzroča negativnih učinkov globalnega transporta. Šele tedaj, ko bomo ljudje to uzavestili in razumeli, bomo to znali ceniti in za to bili pripravljeni plačati pošteno ceno.

Glavni cilj operacije je povečati turistično privlačnost območja in s tem izboljšati življenjske pogoje za večjo kakovost bivanja prebivalcev območja. Ta cilj bomo dosegli s povečanjem obnovljene infrastrukture, ki bo namenjena dvigu kvalitete življenja prebivalstva in razvoju turistične dejavnosti ter s povečanjem števila turističnih produktov, ki jih tržijo ponudniki na območju LAS Goričko.

V okviru projekta želimo razviti nov turistični produkt, ki bo povezoval kulturno, zgodovinsko in naravno dediščino območja LAS Goričko. Turistični produkt bo temeljil na izvedbi različnih dogodkov za do 30 oseb in bo vključeval namestitvene kapacitete ter gastronomsko doživetje kuhanja z lokalnimi sestavinami po lokalnih receptih.

V ta namen bomo izdali tudi monografsko publikacijo, ki bo služila kot učbenik oziroma priročnik za kuhanje in spoznavanje zgodovine območja. S publikacijo želimo tudi v pisni obliki ohraniti tradicijo, kot del nesnovne kulturne in kulinarične dediščine območja. Ker je tradicionalna prehrana tega območja dokaj enostavna in v harmoniji z naravnim ritmom, želimo s publikacijo opozoriti tudi na ta vidik, obenem pa bo ta publikacija služila, da nove generacije in tisti, ki naše regije ne poznajo, postanejo pozorni na množico enostavnih živil in pridelkov, ki jih je možno na tem področju dobiti in uporabiti v kulinariki.

Pri izvedbi projektnih aktivnosti bodo ključno vlogo imeli lokalni, za ta turistični produkt dodatno usposobljeni vodiči/demonstratorji. Preko izvedbe sklopa izobraževanj in usposabljanj bodo lokalni vodiči/demonstratorji pridobili specifična znanja s področja zgodovine, naravnih danosti, poznavanja kulinarike območja, logistike in organizacije. Poleg tega bodo vodiči/demonstratorji pridobili preko izobraževanj in usposabljanj še praktična znanja in veščine, povezane s poznavanjem veščin kuhanja na prostem z lokalnimi sestavinami in lokalnimi recepti, upoštevaje sezono ter vso potrebno logistiko.

Specifični cilji operacije so naslednji:

  • povezati lokalne resurse (pridelovalci hrane, pridelovalci živil, ponudniki namestitev, ponudniki logističnih storitev in sorodnih dejavnosti),
  • obnoviti prostore Vaškega doma Ženavlje in ji dodati nov namen,
  • vključiti v turistični produkt naravne, kulturne in zgodovinske danosti in prenesti znanje o zgodovinskih dejstvih, dogodkih in lokacijah na mlade generacije,
  • izobraziti osebje, ki bo lahko sodelovalo pri organizaciji dogodkov in jih tudi vodilo ter mentorsko sodelovalo pri kuhanju v naravi,
  • izdati monografsko publikacijo, ki bo pregled zgodovine in zanimivih jedi iz te regije, ter bo služila tako kot učbenik in pripomoček, kot tudi trajni spomin na regijo,
  • izvedli testne dogodke – delavnice na terenu v različnih modalitetah v partnerskih občinah na Goričkem,
  • oblikovati enotni turistični produkt, ki bo potencialnim zainteresiranim turistom dosegljiv na enem naslovu.

Rešitve, ki jih ponuja operacija Skrito Goričko: po neodkritih poteh Goričkega, so v osnovi trajnostno naravnane, saj spodbujajo vračanje k naravi, k trajnostnemu načinu pridelave, predelave in transporta nasploh, s poudarkom na turistični dejavnosti. Trajne narave je tudi monografska publikacija, ki bo ostala kot pisni dokument zbranih tradicij in receptov Goričkega za naslednje generacije.

Več o vsebinah povezanih s skupno kmetijsko politiko in razvojem podeželja si lahko preberete na:

Skip to content