Razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DVEH NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM V LETU 2020 V OBČINI GORNJI PETROVCI
Datum objave: 5. 6. 2020 11:01
Rok: 22. 6. 2020 23:59
Številka: 352-0003/2020-3

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 s spremembami), Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP UPB 2 s spremembami), Zakona o socialnem varstvu (3/07-UPB2 s spremembami), Statuta Občine Gornji Petrovci
( Uradni list RS, št. 101/2006), objavlja Občina Gornji Petrovci
 
 
 
JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV DVEH NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM V LETU 2020 V OBČINI GORNJI PETROVCI
 Javna naznanila
JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Gornji Petrovci in Okoljskega poročila k Občinskemu prostorskemu načrtu Občine Gornji Petrovci
Datum objave: 5. 6. 2020 0:00
Rok: 10. 7. 2020 0:00
Številka: 430-0004/2009-121

Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) obvešča javnost z
JAVNIM NAZNANILOM
o javni razgrnitvi
predloga Občinskega prostorskega načrta Občine Gornji Petrovci
in Okoljskega poročila k Občinskemu prostorskemu načrtu Občine Gornji Petrovci
 
I.
Občina Gornji Petrovci naznanja ponovno javno razgrnitev predloga Občinskega prostorskega načrta Občine Gornji Petrovci in Okoljskega poročila k Občinskemu prostorskemu načrtu Občine Gornji Petrovci, ki ga je pod številko OPN - 16/07 izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota.
II.
Namen ponovne javne razgrnitve je seznanitev javnosti s spremembami namenske rabe, ki so bile izvedene na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora iz njihovih mnenj na prvotni predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Gornji Petrovci (maj 2018), spremenjenih predpisov, novih evidenc uradnih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije, ipd., ki so bile izvedene v obsegu za katerega je bilo treba dopolniti tudi Okoljsko poročilo k Občinskemu prostorskemu načrtu Občine Gornji Petrovci.
III.
Javna razgrnitev predloga Občinskega prostorskega načrta Občine Gornji Petrovci in Okoljskega poročila k Občinskemu prostorskemu načrtu Občine Gornji Petrovci bo potekala od 08.06.2020 do 10.07.2020 v prostorih Občine Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d (sejna soba). Razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava dne, 02.07.2020 ob 18.00 uri v Kulturnem domu Občine Gornji Petrovci v Stanjevcih, Stanjevci 40.
IV.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na predlog Občinskega prostorskega načrta Občine Gornji Petrovci in Okoljsko poročilo k Občinskemu prostorskemu načrtu Občine Gornji Petrovci. Pisne pripombe na razgrnjeno gradivo lahko zainteresirani občani in drugi subjekti vpišejo v knjigo pripomb ali jih posredujejo po pošti na Občino Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 Petrovci ali podajo na javni obravnavi.
Na razgrnjeno gradivo se novih predlogov za spremembo namenske rabe ne sprejema.
Številka: 430-0004/2009-121
 
Gornji Petrovci, dne 26.05.2020
 
Župan Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber, l.r. 

Potekli razpisi