Razpisi

Javni razpisi
Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci za leto 2019
Datum objave: 18. 9. 2019 0:00
Rok: 5. 12. 2019 0:00
Številka: 331-0002/2019-1

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev Občine Gornji Petrovci na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
Vrste ukrepov za katere se dodeljuje pomoč:
- UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
  gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo:
- 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
- 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
- UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč
- UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
- UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter
  naložbe v dopolnilno in nekmetijsko dejavnost na kmetiji - de minimis
- UKREP 5: Podpora  ohranjanju oz. povečevanju rodovitnosti tal
Razpisni roki - trajanje razpisa: 05.12.2019

Javni pozivi
Javni poziv 69SUB-SOCOB19 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah
Datum objave: 23. 5. 2019 9:00
Rok: 31. 12. 2019 0:00
Številka: 69SUB-SOCOB19

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo
starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na
celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude).

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=167

 

Potekli razpisi